Mức tiêu thụ nhiên liệu của một số xe tăng trong WW2

Mức độ tiêu thụ nhiên liệu của một số xe tăng trong WW2 như sau:

+ T-34 có thể mang theo 740L nhiên liệu, đạt tầm hoạt động 400km, mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên 100km: 185L

+ Panzer 4 có thể mang theo 470L nhiên liệu, đạt tầm hoạt động 200km, mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên 100km: 235L

+ Cromwell có thể mang theo 640L nhiên liệu, đạt tầm động 270km, mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên 100km: 237L

+ M4 Sherman có thể mang theo 662L nhiên liệu, đạt tầm hoạt động 241km, mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên 100km: 275L

Xe tăng T-34-85 trên đường phố Berlin năm 1945

+ KV mẫu 1942 có thể mang theo 600L nhiên liệu, đạt tầm hoạt động 203km, mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên 100km: 296L

+ IS-2 mẫu 1944 có thể mang theo 820L nhiên liệu, đạt tầm hoạt động 240km, mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên 100km: 341L

+ Panther có thể mang theo 720L nhiên liệu, đạt tầm hoạt động 200km, mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên 100km: 360L

+ M26 Pershing có thể mang theo 695L nhiên liệu, đạt tầm hoạt động 160km, mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên 100km: 434L

+ Tiger I có thể mang theo 540L nhiên liệu, đạt tầm hoạt động 120km, mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên 100km: 450L

Tiếp nhiên liệu cho xe tăng Panzer III của Đức

+ Tiger 2 có thể mang theo 860L nhiên liệu, đạt tầm hoạt động 170km, mức độ tiêu thụ nhiên liệu trên 100km: 506L

Từ số liệu trên ta có thể thấy, các xe tăng Liên Xô được chế tạo với động cơ tiết kiệm nhiên liệu khá nhiều so với các xe tăng Đức. Dù nhiên liệu thì Liên Xô nhiều hơn Đức, thậm chí cuối chiến tranh, quân đội Đức gặp phải khủng hoảng rất lớn vì thiếu nhiên liệu vận hành xe tăng, máy bay

Yếu tố tiêu thụ nhiên liệu của xe cơ giới là một yếu tố rất quan trọng, tuy nhiên thông thường thì nó không được chú ý đến nhiều so với yếu tố hỏa lực hoặc giáp

Add your comment