Cảnh giác với chiến lược “Vượt trên ngăn chặn”

 

99.000,0 79.000,0

Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, đã đề ra và thi hành chiến lược “ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản” nhằm hạn chế ảnh hưởng của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đầy lùi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, làm thất bại cuộc đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội ở các nước tư bản chủ nghĩa.

Sau hơn 40 năm thực hiện, chiến lược “ngăn chặn” trên không mang lại hiệu quả mong muốn. Việc tìm kiếm một chiến lược mới thích hợp với tình hình biến đời của thế giới nhằm tiếp tục chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào cách mạng thế giới, trở nên cấp thiết đối với chủ nghĩa đế quốc.

Lợi dụng tình hình các nước xã hội chủ nghĩa làm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện và hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là những sai lầm và khó khăn trong quá trình cải tồ và cải cách, đế quốc Mỹ đã đưa ra một chiến lược mới, gọi là chiến lược “vượt trên ngăn chặn”.

Với chiến lược “vượt trên ngăn chặn”, đế quốc Mỹ đã sử dụng những thủ đoạn mới vô cùng thâm độc và xảo quyệt nhằm “đánh” thẳng vào các nước xã hội chủ nghĩa, hòng đi tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội vào năm 2000. Mặc dù trọng điểm chống phá hiện nay của chúng là Liên Xô và Đông Âu, nhưng trên thực tế, chiến lược “vượt trên ngăn chặn” được thi hành ở khắp mọi nơi, tử châu Âu đến châu Á, từ Tây bản cầu đến Đông bản cầu, trong đó có Việt Nam ta.

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cảnh giác với chiến lược “Vượt trên ngăn chặn””

Your email address will not be published. Required fields are marked *